بهینه سازي، غیر چند جمله اي سـخت، الگـوریتم تکـاملی، الگـوریتم رقابـت اسـتعماري، الگـوریتم تکـاملی غیر خویشاوندي، الگوریتم مبتنی بر اجتماع و الگوریتم غیر خویشاوندي

هیچ محصولی یافت نشد.