تشخیص نفوذ در شبكههای كامپیوتری، دادهكاوی، آنتولوژی حملات كامپیوتری، سیستمهای تشخیص نفوذ توزیع شده، تشابه معنایی، RIPPERو H

نمایش یک نتیجه