معماري نرم افزار، ويژگي هاي کيفي، سبک هاي يک ريختي، سبک هاي چندريختي، ويژگي کيفی نگهداشت پذيري، سناريو، زبان رسمیACME

هیچ محصولی یافت نشد.